Főmenü

135.752
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
XIII. Árpád Informatika Verseny
XIII. Árpád Informatika Verseny
Angol verseny
Angol verseny
Október 23-i ünnepi műsor
Október 23-i ünnepi műsor
Gólyahét 2018`
Gólyahét 2018`
2k18 Gólyatábor
2k18 Gólyatábor
Árpád-nap 2018`
Árpád-nap 2018`
Tanévzáró
Tanévzáró
Érettségi
Érettségi
Weblap
Weblap
Ballagás
Ballagás
Ugrás a menüsorra
2018. december 10.
Judit
Pedagógiai Program
2006.03.23.
Kommentek

Tartalomjegyzék

 

1. Bevezető........................................................................................................ 3. oldal

1.1. Az intézményvezető köszöntője.................................................................... 3. oldal

1.2. Az iskola működésének törvényi feltétele: Alapító Okirat............................... 4. oldal

1.3. Az iskola öndefiníciója.................................................................................. 4. oldal

2. Az iskola nevelési programja............................................................... 5. oldal

2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai .................................... 5. oldal

alapelvei, céljai, feladatai

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok.......................... 6. oldal

2.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok.............................................. 8. oldal

2.3.1. A tanórán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok............................. 9. oldal

2.3.2. A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai..................... 9. oldal

2.3.3. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztő feladatai.......................... 9. oldal

2.3.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai............................. 10. oldal

2.4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel ................................................. 10. oldal

összefüggő pedagógiai tevékenységek

2.5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek....................... 10. oldal

2.6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok............................... 11. oldal

2.7. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását....................................... 11. oldal

segítő program

2.8. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység....................................... 11. oldal

2.9. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési,..................................... 12. oldal

mérési, értékelési minőségbiztosítási rendszere

2.10. A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái,........................... 18. oldal

továbbfejlesztésének lehetőségei

2.11. Tanórán kívüli foglalkozások....................................................................... 18. oldal

3. Az iskola képzési rendje.......................................................................... 20. oldal

3.1. Az iskolában folyó képzési irányok............................................................... 20. oldal

3.2. Az alapképzést kiegészítő nem kötelező,................................................ 20. oldal

tanórai foglalkozások indításának elvei, feltételei

3.2.1. Általános tantervű gimnáziumi osztály speciális képzései........................... 20. oldal

3.3. Osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje.............................................. 21. oldal

3.3.1. Az osztályba sorolás rendje.................................................................... 21. oldal

3.3.2. A csoportbontás elvei............................................................................. 21. oldal

3.3.3. Az alapképzést kiegészítő választható..................................................... 21. oldal

(nem tanórai) foglalkozások besorolási szempontjai

3.4. Tanulói jogviszony, átjárhatóság.................................................................... 21. oldal

3.4.1. Az iskola induló évfolyamára való belépés feltétele.................................. 21. oldal

-         a tanulók kiválasztásának elvei és módja

-         a beiratkozás módja

3.4.2. Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei............................ 22. oldal

3.4.3. Egy évfolyamon vagy osztályon belül másik............................................ 22. oldal

osztályba vagy csoportba való átlépés feltételei

3.4.4. Kilépés, tanulói jogviszony megszűnése................................................... 22. oldal

3.4.5. Tanulmányok lezárása ………………………………………….. 22. oldal

4. Az iskola hagyományai........................................................................... 24. oldal

4.1. Tantárgyi hagyományok............................................................................... 24. oldal

4.2. Rendezvények............................................................................................. 24. oldal

4.3. A városhoz kötődő hagyományok................................................................ 25. oldal

5. Helyi tanterv................................................................................................ 26. oldal

5.1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező................................. 26. oldal

és választható tanórai foglalkozások, azok óraszámai,

az előírt tananyag és követelményei

5.2. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és.................................... 30. oldal

taneszközök kiválasztásának elvei

5.3. A magasabb évfolyamra lépés feltételei........................................................ 31. oldal

5.3.1. Tanulmányi követelmények teljesítése.............................................. 31. oldal

5.3.2. Osztályozó vizsga.................................................................................. 31. oldal

5.3.3. A tanulmányi jogviszony megszüntetésének feltétele................................ 31. oldal

5.4. A tanulók tanulmányi munkája, magatartása és ............................................ 32. oldal

szorgalma ellenőrzésének és értékelésének elvei

5.4.1. Az iskolai beszámoltatás, ismeretek számonkérésének........................... 32. oldal

követelményei és formái

5.4.2. Magatartás helyi minősítése................................................................... 32. oldal

5.4.3. Szorgalom helyi minősítése.................................................................... 33. oldal

5.4.4. Jutalmazás............................................................................................ 34. oldal

5.5. Belső vizsgarendszer ………………………………………………... 35. oldal

6. Szakmai program....................................................................................... 36. oldal

6.1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, azok .......................................... 36. oldal

óraszámai, az előírt tananyag és követelményei

6.2. A taneszközök, tankönyvek kiválasztásának elvei.......................................... 39. oldal

6.3. Magasabb évfolyamra lépés feltételei............................................................. 39. oldal

6.4. A tanulók tanulmányi munkája, magatartása és............................................... 39. oldal

szorgalma ellenőrzésének és értékelésének elvei

A postaforgalmi szakképzés helyi tanterve............................................................ 40. oldal

7. Érettségire épülő szakképzés................................................................ 42. oldal

7.1. Számítástechnikai szoftverüzemeltető............................................................. 42. oldal

7.2. Idegenforgalmi ügyintéző............................................................................... 43. oldal

8. Felnőttoktatás.............................................................................................. 49. oldal

9. A pedagógiai program megvalósításának feltételek.................... 50. oldal

9.1. Tárgyi, infrastruktúrális feltételek.................................................................... 50. oldal

9.2. Szakmai, személyi feltételek........................................................................... 60. oldal

9.3. A program megvalósításának pénzügyi feltételei............................................. 61. oldal

9.3.1. Ellátandó órák...................................................................................... 61. oldal

A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések........................................ 62. oldal

A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása...................................................... 64. oldal

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bevezető

 

 

1.1. Az intézményvezető köszöntője

 

Ön a kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola pedagógiai programját tartja kezében, melyet minden érdeklődőnek szeretettel ajánlunk.

A pedagógiai programunkat úgy állítottuk össze, hogy a több mint 40 éve működő középiskola hagyományait megőrizve, a korszerű közoktatásnak és a kor követelményeinek megfeleljen.

Az 1953 óta működő vidéki középiskola nagyszerű hagyományaként említhetjük azt, hogy a tanárok színvonalas és eredményes oktató munkájuk mellett a nevelést is fontosnak tartják. Ennek sikerességét igazolják tapasztalataink, valamint az érettségi találkozókon elhangzott beszámolók az eredményekről, sikeres életpályákról.

Az elmúlt időszakban bekövetkezett változások nemcsak pozitív, hanem legtöbbször negatív irányban befolyásolták a középiskolás korosztályt. Pozitívan értékelhető az a törekvés, hogy egyre többen szeretnének érettségi bizonyítványt szerezni, de ennek ellentmond az a tény, hogy a tudást, a tanulni akarást nem értékelik kellőképpen. A megváltozott értékviszonyok között nehéz az iskolának betölteni értékközvetítő szerepét.

A pedagógiai program átdolgozása és a NAT-ra épülő kerettanterv bevezetése lehetőséget ad minden oktatási intézménynek arra, hogy a mikrokörnyezete igényeit összehangolja az intézmény pedagógusainak elképzeléseivel.

Elsődleges feladatunk az érettségire és a továbbtanulásra való eredményes felkészítés, de helyzetünkből adódóan fontos feladatunk az iskolából kikerülő diákok elhelyezkedési esélyeinek növelése is. Ezt a célt szolgálja, hogy az informatika, az idegen nyelv és az idegenforgalmi ismeretek oktatásának kiemelt szerepet szánunk, valamint lehetőséget biztosítunk a számítógépes szoftverüzemeltetői és az idegenforgalmi ügyintéző szakma elsajátítására az érettségi után.

Iskolánk nagy gondot fordít diákjaink erkölcsi nevelésére, az egyéni bánásmódra, egészséges életmódra nevelésre, amelyhez a kollégiumi nevelő munka is sok segítséget nyújt.

Szeretnénk, ha a városunk képviselő testülete, a szülők és a diákok megismerve programunkat a kisteleki középiskolát is alkalmasnak tartanák arra, hogy elképzeléseik megvalósuljanak.

Tisztelettel megköszönöm érdeklődésüket.

 

 

 

 

 

 

Ottné Gera Anna

igazgató

 

 

 

1.2. Az iskola működésének törvényi feltétele: Alapító Okirat

 

Az iskola hivatalos elnevezése:

Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Árpád Fejedelem Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola

 

Az iskola fenntartója:

Kistelek Város Önkormányzata

 

Alapító okiratának, kelte, engedély kiállítója:

Az intézmény alapító okiratát Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 71/2000. (08.03.) K.T. számú határozatában hagyta jóvá.

 

Az intézmény alaptevékenysége:

Az intézmény feladata biztosítani a középiskolai nevelést, oktatást, szakmai oktatást. Ennek keretében felkészíteni a tanulókat az érettségi és a képesítő vizsgára. Az intézmény felnőttoktatást is végez gimnáziumi osztályában. A tanulók részére menzai ellátást biztosít.

 

Az iskola földrajzi működési területe:

Csongrád megye

Bács-Kiskun megye

Békés megye

 

Az iskola igazgatója, a program benyújtója:

Ottné Gera Anna

 

Az iskola és a kollégium székhelye, postacíme:

6760 Kistelek, Ifjúság tér 3.

Telefonszáma:

62/259-228 (fax is)

62/259-167

 

Az iskolai tanulócsoportok száma:

9 osztály

 

 

1.3. Az iskola öndefiníciója

 

Iskolánk nevelőtestülete a mindennapi pedagógiai tevékenységükkel, a pedagógiai fejlesztésekkel egyéni arculattal rendelkező iskolát szeretne létrehozni, mely a partnerek igényeinek megfelelő pedagógiai elképzelésekkel rendelkezik. Ezeket a stratégiai célokat eredményesen és minőségorientáltan tervezzük megvalósítani, végrehajtani.

Egységes pedagógiai elvekkel, hatékony munkavégzéssel törekszünk az értékközvetítés, a kreativitásra nevelés, a tehetséggondozás, a személyiség- és képességfejlesztés megvalósítására a helyi viszonyokhoz, adottságokhoz igazodva.

 

 

 

 

2. Az iskola nevelési programja

 

 

2.1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai,

feladatai

 

Az oktató-nevelő munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy

-       olyan felnőtteket neveljünk diákjainkból, akik tanulmányaik befejezése után képesek legyenek önállóan eligazodni a társadalom állandó változásaiban,

-       magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel fejlesszük a tanulók önálló problémamegoldó képességét, készségét és kreativitását,

-       segítjük diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes emberré válhatnak,

-       kialakuljon tanítványainkban a nemzeti és európai identitástudat egysége,

-       diákjaink differenciált bánásmódban részesüljenek mind az oktatás, mind a nevelés területén.

 

Céljai: Intézményünk tevékenységének legfőbb célja, hogy

-       kiterjessze és elmélyítse a tanulók általános műveltségét,

-       felkészítse a tanulókat az

¨    érettségi vizsgára,

¨    felsőfokú intézményben való továbbtanulásra,

¨    a munkába állásra,

-       érvényesítse a humánus értékeket;

-       közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit,

-       biztosítsa a tanulók intellektuális, érzelmi és testi érését,

-       a tanulókat nevelje az összefüggésekben és rendszerben való gondolkodásra,

-       az iskola biztosítsa, hogy érdeklődésüknek, képességeiknek, eredményeiknek és pályaválasztási szándékaiknak megfelelően tanulhassanak,

-       fejlessze a diákokban az önmagukért, társas környezetükért és tágabb természeti-társadalmi környezetükért érzett erkölcsi felelősséget,

-       az iskola törekedjék arra, hogy váljanak alkalmassá tanulói:

¨    az önálló, felelős döntéseken alapuló és a szakmai területen folyamatosan fejlődő,

megújuló alkotómunkára,

¨    a munkaerőpiac igényeinek teljesítésére,

¨    felsőfokú tanulmányok befejezésére.

 

Feladatai:

-       a tantárgyi és tantárgyközi tartalmak és tevékenységek révén elsajátítható tudást közvetítsen,

-       fejlessze tovább a kommunikációs és tanulási képességeket,

-       folyamatosan neveljen:

¨    az anyanyelv igényes használatára,

¨    a természeti és az épített környezet védelmére,

¨    az egészséges életmód értékeinek elfogadására,

-       neveljen együttműködésre, kooperációra,

-       fejlessze a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyeket:

 

¨    az önismeretet,

¨    az önbizalmat,

¨    az alkalmazkodóképességet,

¨    a kudarctűrést,

-       törekedjen az elméleti ismeretek és a pragmatikus, alkalmazott tudás meggyőző összekapcsolására,

-       tegye képessé a tanulókat információk szerzésére, szűrésére és feldolgozására, az információs korban való eligazodásra,

-       követelményeivel és tevékenységével ösztönözze a tanulókat tudásra épülő, önálló véleményalkotásra, alternatívák felismerésére és mérlegelésére, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre,

-       a képzési folyamatban vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, az életkorhoz és az egyéni érettséghez igazodva optimalizálja terhelésüket,

-       törekedjék a személyre szóló fejlesztésre, támaszkodjék a tanulók érzelmi intelligenciájára, képzeletére, számítson kreativitásukra, illetve tudatosan is mozdítsa elő mindezek fejlesztését,

-       alakítsa ki a felelős társadalmi magatartást,

-       készítsen fel az állampolgári szerepre, a demokratikus életformára, azaz a jogok és kötelességek összetartozásának tudatosítására,

-      tudatosuljon a tanulókban a magyar társadalom demokratikus létmódja, az európai integrációs folyamat és hazánk kapcsolódása ehhez a folyamathoz.

Mindennapi feladataink tervezése az alapelvek és a célok szolgálatában történik.

Nevelő-oktató munkánk során arra törekszünk, hogy a felsorolt értékeket tanulóink elsajátítsák. Nevelési-oktatási módszereink közül nagy hangsúlyt fektetünk az erkölcsi nevelésre, a gondolkodásra és kreativitásra nevelésre, a tehetséggondozásra, az egészséges életmódra nevelésre. Ennek megvalósításához szabályoznunk és rendszereznünk kell pedagógiai tevékenységünket. A minőségfejlesztés, az ellenőrzés, az értékelés, a nevelési program megvalósítása jól szervezett, tudatos pedagógiai erőfeszítést, szakmai hitet feltételez, s ez nevelőtestületünk tagjainak többségét jellemzi.

 

 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy tanulóink

-       a különböző szintű adottságaikkal,

-       az eltérő mértékű fejlődésükkel,

-       az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal,

-       egyes tevékenységükkel,

-       szervezett ismeretközvetítéssel,

-       spontán tapasztalataikkal összhangban

minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kultúrált életmód iránti, cselekvési motívumainak, képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez.

Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra és a technikára vonatkozó alapvető eredményeket foglalja magában, a tanulók életkori fejlettségi szintjéhez igazítva.

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók:

 

 

- műveltségét,

-       világszemléletük, világképük formálódását,

-       társas kapcsolatát,

-       tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben, saját lelki világukban.

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ezért prioritást élveznek azok a feladatok, amelyek teret adnak:

-       a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak és munkának,

-       fejlesztik a tanulók önismeretét, együttműködési készségét,

-       eddzik akaratukat,

-       és hozzájárulnak életmódjuk, szokásaik az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, megszilárdításához.

Ehhez olyan közös gondolkodásra van szükség az iskolafenntartó és iskolahasználó részéről, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek és egész személyiségének a fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás-nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet számos egyéb fóruma is.

Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket.

Az értelem kiművelése terén elvégzendő feladatok:

-       a megismerési vágy fejlesztése,

-       az értelmező tanulás elsajátíttatása,

-       az új ismeretek befogadása iránti igény növelése,

-       az alkotásvágy fejlesztése,

-       a tanulási életprogram fejlődésének segítése ( a tanulás gyakorlati értéke, a továbbtanulási szándék és az önfejlesztési igény, mint tanulási motívumok),

-       a tanulási siker-, elismerésvágy és kudarcfélelem optimalizálása,

-       a kognitív képességek (megismerés, értelmezés, kommunikáció, gondolkodás, stb.) fejlesztése.

A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:

-       a pozitív értékrend elfogadásának és az e szerinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek kiépülésének, a kreativitás növekedésének elősegítése Þ olyan iskolai légkör kialakításával, amely az iskolai közösség mindennapi életében elősegíti, hogy a tanuló folyamatosan megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, hiányuk káros következményeit,

-       a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának, segítése Þ olyan iskolai életrend kialakításával, működtetésével, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől következetesen elvártak,

-       személyes példamutatással pozitív szociális viselkedésminták felkínálása,

-       a negatív, antiszociális minták pusztító hatásának csökkenése, fékezése történelmi, irodalmi hősök tetteinek, magatartásának átélési lehetőségeivel,

-       pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a tantestületben és az iskolában, amelyben a tanulók érzelmi személyisége optimálisan fejlődhet,

-       a segítőképesség és együttműködési képesség fejlesztése segítő légkör kialakításával és olyan tevékenységi formák létrehozásával, amely együttműködést kívánnak meg a felektől (közös feladatmegoldás, kirándulás szervezés, stb.)

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:

-       az egészséges életmód ismérveinek megismertetése, az alapvető minták elsajátítása, gyakorlása; az egészséges életmód iránti igény kialakítása,

-       a testnevelési órák, a minél gazdagabb diáksportköri élet, Kistelek sportolási lehetőségeinek optimális kihasználása Þ a testi képességek fejlesztésére és folyamatos karbantartására,

-       a zenei és vizuális befogadóképesség fejlesztése Þ a lehetőségek (koncert, kiállítás, színházi előadás, stb.) biztosításával,

-       az iskola legyen minden részletében igényes, esztétikus közeg, amiben a tanulók jól érzik magukat, ami fejleszti ízlésüket, igényességüket,

-       a tanulók önismeretének folyamatos fejlesztése,

-       olyan szituációk, helyzetek, előadások, beszélgetések szervezése, amely során a fiatalokban kialakulhat a meggyőződés, mi iránt van hajlamuk, rátermettségük Þ a tehetség kibontakoztatásának segítése a személyiség fejlesztése érdekében.

 

2.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Mivel a közösség egyénekből áll az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. Maga a közösség a fejlődés keretét biztosítja, miközben tagjai önfejlődésével a közösség is fejlődik, több lesz, mint tagjai egyszerű együttese. Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei:

-       a tanórák (szaktárgyi és osztályfőnöki órák),

-       tanórán kívüli foglalkozások (kirándulás, szakkör, sportkör, stb.)

-       diákönkormányzati munka,

-       szabadidős tevékenységek.

Mások az egyes területek feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien hozzájárulnak:

-       a tanuló közösségi magatartásának kialakításához,

-       véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,

-       a közösségi szokások, normák elfogadásához,

-       a másság elfogadásához,

-    &nbs

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!